Rezerwacje +48 601 924 025

REGULAMIN HOSTELU GWAREK W KATOWICACH

§ 1

1. Hostel należy do grupy schronisk stałych i jest czynny przez cały rok.

2. Za usługi świadczone przez Hostel pobierane są opłaty zgodnie z cennikiem.

§ 2

1. Doba hostelowa trwa od godz. 16.00 do godz. 11.00 dnia następnego.

2. Drzwi Hostelu są zamykane o godz. 24.00 a otwierane o godz. 6.00.

Pracownik Recepcji ze względu na bezpieczeństwo może odmówić otwarcia Hostelu w

godz. od 24.00 do 6.00. Goście, którzy przychodzą późno lub bardzo wcześnie wychodzą z

Hostelu nie powinni zakłócać wypoczynku pozostałym osobom. Chęć późniejszego powrotu do

Hostelu lub wcześniejszego wyjścia powinna być zgłoszona pracownikowi Recepcji.

3. W Hostelu obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do godz. 6.00.

4. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pokojach.

5. Za szkody powstałe w mieniu Hostelu Gość płaci odszkodowanie w wysokości

odpowiadającej zakupowi zniszczonej rzeczy po cenach bieżących bądź kosztach

przywrócenia jej do stanu pierwotnego. Za zniszczenie ścian pobierane jest odszkodowanie w

wysokości kosztów renowacji.

6. Na terenie Hostelu mogą przebywać wyłącznie osoby w nim zameldowane.

7. Zorganizowane grupy mogą być przyjęte na nocleg wyłącznie pod opieką pełnoletniego

opiekuna. Osoby niepełnoletnie, nie będące członkami grup zorganizowanych mogą przebywać

w Hostelu pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna lub gdy posiadają pisemną zgodę rodzica

na pobyt w Hostelu.

8. Opłata za nocleg winna być uiszczana przy dokonywaniu meldunku.

9. Pojazdy samochodowe parkujące na terenie obiektu bez zgody Hostelu są blokowane

przez funkcjonariuszy straży miejskiej.

10. Na terenie Hostelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu!!!

Za nieprzestrzeganie zakazu palenia w obiekcie i wywołanie alarmu przeciwpożarowego

Gość zostanie wymeldowany i obciążony kwotą500,00 zł niezależnie od kosztów

przyjazdu służb ratunkowych.

11. Na terenie Hostelu oraz całego obiektu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu

napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających i uprawiania gier hazardowych.

12. Na teren Hostelu oraz całego obiektu nie wolno wnosić przedmiotów niebezpiecznych

(w tym broni ostrej, gazowej, miotaczy gazu, straszaków, noży o długości ostrza

przekraczającej 7 cm, kusz itp.) materiałów wybuchowych (w tym: rac, fajerwerków, świec

dymnych, itp.), środków żrących, materiałów łatwopalnych oraz innych przedmiotów

stwarzających zagrożenie zdrowia i życia.

13. Osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu mogą być usunięte z Hostelu przez

pracownika Recepcji lub pracownika ochrony bez prawa zwrotu poniesionych kosztów.

14. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, Goście korzystający z Hostelu są

obowiązani stosować się do wskazań kierownika Hostelu lub pracownika Recepcji.

§ 3

1. Regulamin podaje się do wiadomości Gości poprzez wywieszenie w rejonie recepcji i w

pokojach hostelowych.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2011 roku.